innov

В последните години развитието на иновациите придоби и у нас разпространение, независимо че Република България все още заема последното 28-мо място по разходване на средства за наука и иновации сред страните от ЕС – едва 0,6 %. Налице са редица обективни и субективни причини, като една от тях е неточното отчитане от НСИ на направените иновации от страна на бизнеса, увеличаването на дела на аутсорсинга, в който преобладава производството на части и компоненти с ниска добавена стойност, и др.

   С помощта на ресурса на новите две оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност”(ОПИК)  и „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПИК), и с участието на български МСП и научни колективи в ХОРИЗОНТ 2020, както и на други междуевропейски донорски програми, се очаква този негативен резултат да се промени и у нас. МС прие през 2020 г. делът за наука и иновации да следва да достигне 1,5 % от БВП. За постигането на тази трудна задача спомага и Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП (СИРТ). Той е учреден на 11.05.2011 г., а негови съпредседатели  са: бившият председател на БАН - акад. Никола Съботинов и доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, промоутър на финансови инструменти и финансово-инвестиционен консултант, член на УС на БТПП. Основни приоритети на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП са: връзка на 53-те хиляди членове от средите на бизнеса на Палатата с  представители на науката, консултиране на иновативни проекти, разработени от научни колективи или от средите на бизнеса, съдействие на екипите им за финансиране пред банките и пред фондовете за рисково инвестиране, в т.ч. и тези, одобрени по инициативата JEREMIE, както и тези, които Фонда на фондовете при Министерството на финансите предстои да ги лицензира. Комисия от представители на бизнеса, на науката, на Банка ДСК и на Изпълнителната агенция за МСП оцени най-добрите проекти в двата  конкурса, обявени от Съвета по иновации при БТПП за 2013, 2014 и 2015 г. в категориите: за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект. Съветът по иновации през м. юни 2016 г. на Кръгла маса разгледа новия проектозакон за иновациите и предостави на МС редица препоръки и предложения за неговото допълнение.

   Екипи, които работят под ръководството на СИРТ са изготвили и продължават работа по два уникални за нашата страна и за страните от ЦИЕ взаимосвързани проекта:

  1.Първият проект е  на Център за трансфер на технологии при БТПП. По този проект се започна работа през 2015 г. и ще приключи в 2018 г. Той  ще извършва маркетингова дейност за популяризиране дейността на сега съществуващите научни организации в страната, като: БАН, Селскостопанската академия, университетите и останалите висши училища и колежи. Центърът ще изпълнява следните основни задачи:

 - подкрепа на българските иновативни малки и средни предприятия  и преди всичко на 53-те хиляди членове на БТПП за осъществяване на проекти за технологично коопериране в България, а също и в останалите страни на ЕС и в света;

- съдействие при търсене на кооперационни партньори в областта на научно-изследвателската и развойна дейност в Република България и в чужбина;
- идентифициране на проиновативни разработки/решения в научните организации, университетите, висшите училища и бизнеса и активно съдействие за тяхното стартиране и/или ускоряване чрез: научно-технически и финансово-икономически оценки за проиновативни разработки; подкрепа за създаване на заявки за получаване на интелектуалната собственост (патенти, свидетелства за полезен модел, търговски марки и промишлен дизайн, а при по-напреднал стадий - внедряването им в предприятия);
 - извършване на маркетингови анализи и прогнози; съдействие за създаване на съвместни екипи между изследователи и предприятия за участие в проекти.
- консултантска подкрепа за изготвяне на съвместни проекти за участие в конкурсни процедури на НИФ, ОП „ИК“, ОП „НОИР“, „Хоризонт 2020 и др., както и по осигуряване на съфинансирането, което следва да се осигури от бенефициента  
- участие в управлението на изпълнението на проекти по сключени договори от бенефициенти. Приоритет ще имат потребителите на Платформа „Иновационна борса”;

- осъществяване на информационни и обучителни дейности в т.ч.: организиране на информационни дни по индустриални отрасли за възможностите на европейските оперативни програми, Хоризонт 2020, както и за възможностите на финансовите инструменти; провеждане на обучителни съвместни семинари с представители, както на научната общност, така и от бизнес средите за изготвяне и изпълнение на проекти, свързани с въпросите на защитата на интелектуалната собственост;
- провеждане на съвместни работни срещи по отрасли и сектори от индустрията, с оглед създаване освен на контакти и на съвместни развойни и инженерно-внедрителски екипи.

  2.Вторият проект се осъществява на два етапа. Изцяло готов, първият етап е свързан с функциониращата от октомври 2015 г. Платформа „Иновационна борса”. Предстои тя да прерасне във Виртуален иновационен консултант (вторият етап на проекта). За реализацията на втория етап понастоящем се изготвя проект за участие в междуевропейска донорска програма за МСП и на него ще се отдели по-значително място в този обзор (или в това интервю). Проектът е съвместен с водеща българска софтуерна компания, която е със завоювани позиции на международните пазари и с поделения в някои големи европейски финансови и промишлени центрове. Платформа „Иновационна борса“ е представена на сайта на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП - http://inovacii.euИнтелектуалната собственост досега в рамките на проекта Платформа „Иновационна борса“ се гарантира от оригиналната идея на колектива, реализирана със средствата на обектното програмиране и публикувана освен на http://inovacii.eu и на информационния сайт на СИРТ:http://evroproekti.org, респективно и на сайта на БТПП - http://www.bcci.bg/, а нейни банери има и на някои държавни институции, като Министерството на науката и образованието, Българската агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителната агенция а малките и средните предприятия (ИАНМСП) и др. Чрез Иновационната борса се създават условия и стимулира укрепването на ползотворното взаимодействие на участниците в процеса „Наука–бизнес“. Основната цел на Платформа „Иновационна борса” е да служи като посредник между автори и изпълнители на иновативни разработки, образци и прототипи, и връзката им с други участници от реалния бизнес и от финансовите кръгове в иновационния процес, които да ги подпомогнат за тяхната пазарна реализация, адаптиране към различни търговски и технологични цели и комерсиализация на научните продукти чрез превръщането им в технологични и продуктови иновации.

     Във втория етап на проекта, който вече е в напреднала фаза, а именно - създаване на Виртуалния иновационен консултант, процесът на иновации се разглежда на две нива – ниво на иновативни предприятия и национално ниво, което може да прерасне в интернационално ниво. На национално ниво се разработват национални иновационни системи (НИС), които осигуряват условия за провеждане на иновационни дейности, които обикновенно осъществяват т. нар. Отворени Иновации (Open Innovation). НИС реализират обикновенно световно възприетата концептуална рамка за иновации, известна като Triple Helix. Основните действащи лица в нея са представители на: бизнеса, академичните среди, а също и на управлението (държавно, регионално, общинско и т.н.). С оглед да се създадат условия за нормалното и ефективно функциониране на тази сложна система е необходимо да се осигурят двупосочни връзки между всички участници в нея. Това поставя на преден план „Комуникационния проблем“ в националните иновационни системи. От наша гледна точка тази концептуална рамка не е пълна, тъй като не отразява експлицитно необходимото финансово участие при осъществяването на иновациите.

   Широко разпространен подход за решаване на комуникационния проблем на сложната национална иновационна система е използването на посредници. Обикновено се създават за тази цел иновационни центрове, офиси за трансфер на технологии, иновационни брокери, които изпълняват различни посреднически функции. В проекта е предвидено да се създаде виртуален иновационен консултант чрез използване на съществуващи информационни и комуникационни технологии, който не само да обхване функциите на съществуващите досега посредници, но и да подпомага при вземането на решения от изпълнителите на различни иновационни дейности в рамките на НИС. За целта се разработва нов бизнес модел на посредник между контрагентите в НИС, чиято задача е препоръчване и осъществяване на ефективни и ефикасни връзки между тях.

            Една от задачите на Виртуалния Иновационен Консултант е организирането и управлението на мрежа от партньори с посреднически функции каквито са Център за трансфер на технологии при БТПП, иновационни центрове, офиси за трансфер на технологии и други. Целта е тяхната съвместна дейност да подпомага Виртуалния Консултант в постигането на основната му цел – осигуряване на интелигентни посреднически услуги за поддържане на функционирането на НИС.

  Реализацията на Виртуалния иновационен консултант е структурирана на два етапа:

1.Първи етап: Създаване на е-платформа „Иновационна Борса“ (този етап на практика е завършен). Платформата „Иновационна борса“ е създадена с участието на хабилитирани лица, както от страна на Института по информационни и комуникационни технологии при БАН, Института по механика при БАН, Института по математика и информатика при БАН, така и от специалисти-практици в областта на информационните технологии, както и на топ експерти по финансово-инвестиционна консултантска дейност. Те имат дългогодишен опит в научно-приложните изследвания и в инженерно-внедрителската и развойна дейност в индустрията. Чрез Платформа „Иновационна борса“ се създават условия за популяризиране и подпомагане на реализацията на иновационни идейни предложения, които да водят и до постигане на висока степен на опазване на околната среда. На нея се събира и съхранява информация, която представлява необходим ресурс за разработване и предлагане на различни видове консултантски услуги:

 • за подготвени иновации на различен етап от тяхното разработване от представители на академичните среди или иновативни предприятия, които имат отдели за проектиране и разработване на нови рационализации и продукти;
 • заявки за необходимост от осъществяване на иновации от страна на бизнеса;
 • поддържане на инфраструктура от съществуващи иновационни центрове, офиси зо технологичен трансфер и други посредници, които осигуряват необходима информация за Иновационната Борса;
 • възможности за осъществяване на различни схеми за финансиране на иновации, включително дялово финансиране, както и т.нар. „масово финансиране“ (crowdfunding)

- изграждане на цялостна архитектура на виртуалния иновационния консултант, която ще е съобразено със съвременната технология, известна като “Service-Oriented Architecture”;

- извършване на интелигентни услуги, подпомагащи вземане на решение при осъществяване на дадена иновационна дейност, както и систематизирана информация за различни институции на държавното управление, подходяща за разработване на иновационни политики;

- оказване на услуги, осигуряващи достъп до свободнодостъпни данни (Open Data), които имат отношение към процеса на иновация в национален мащаб – например Патентното ведомство.

     Основни клиенти на Виртуалния иновационен консултант ще бъдат всички участници в НИС – представители на академичните среди, индустрията, управлението, както и институционални финансови инвеститори. Клиенти на Виртуалния иновационен консултант могат да са и отделни граждани, които поставят изисквания за социални иновации посредством различни институции на управление. Досега е реализиран към Съвета за иновации и развитие на технологиите при БТПП прототип на Платформа „Иновационна Борса“, която се експериментира посредством нейното промотиране и от няколко държавни институции, които бяха посочени.

Относно оригиналността на досега действащия проект Платформа „Иновационна борса“ е характерно, че тя функционира чрез постигането на поставената ѝ основната цел, изразяваща се в създаване на подходяща среда за предлагане, търсене, намиране, проучване, както и последващи дейности за внедряване (производство и реализация) на нови иновативни продукти, технологии и услуги. Това е оригинален вариант за реализация на е-пазар на иновации, който не е реализиран до момента в България и в страните от Централна и Източна Европа. Основната хипотеза, залегнала в разработката на проекта е, че обменът на информация за нови продукти, идеи и проекти, чрез използване на Интернет средата е най-подходящ за поставената в проекта цел, да се организира т.нар. пазар на иновации. Идеята за такава връзка не е нова, но организирането ѝ по място, пазарно сегментиране и прилагането на „специални“ мерки за научен и финансов мениджмънт са новостите в нея, които предполагат значителни улеснения за разработчиците и внедрителите на иновациите, за инвеститорите, за донорите и управляващите по национални програми за подпомагане на малкия и средния бизнес, или за подпомагане на иновациите. Като краен резултат, интернет базирания проект „Иновационна борса“ позволява на физически и юридически лица да:

 • представят своите оригинални идеи, разработки, прототипи, продукти и др.;
 • осъществяват контакти с цел иновации, респективно и чрез тях да търсят услуги, способстващи за решаване на определени  проблеми, свързани с дейността  им;
 • откриват възможности за финансиране от потенциални инвеститори;

Методологията приложена при реализацията на платформата „Иновационна борса“ включва разработване на програмно-техническа система за онагледяване и поддържане на база от иновационни предложения за целите и изискванията на няколко групи потребители (посочени по-долу). Използван е методът на индивидуален подход при реализиране на изискванията за всяка група потребители, чрез разделяне на услугите и секториране на пазара на иновации. Значително е улеснен достъпът до наличната информация относно иновационните предложения. Това се реализира, чрез система за абонаменти на отделните групи потребители за: новопостъпили предложения за иновации; успешни сделки; целево търсене на наши и чуждестранни иновационни предложения.

Основни потребители на Платформа „Иновационна борса“ са:

 1. Иноватори, които са физически или юридически лица с иновационна идея или продукт, или произвели прототип, или т. нар. нулева серия на съответния продукт. В тази група влизат изобретатели, които притежават патент (полезен модел). За неговата реализация и превръщането му в иновация, носеща на изобретателя доход, последният има възможността да търси, чрез проекта „Иновационна борса“ инвеститори. Реализацията може да се постигне със средства от инвеститори и донори.
 2. Изобретатели, които са без патентовано изобретение, но са подали заявка за патент (полезен модел). Това са изобретатели, чието бъдещо изобретение е на фаза „идея“, за чиято реализация се търси финансиране от потенциални инвеститори.
 3. Дарители, предоставящи финансов ресурс за иновации. Донори – предоставящи финансови средства, за да се довърши реализацията на представена от изобретател оригинална идея. Средствата са безвъзмездни или срещу получаване на продукт.
 4. Инвеститори, които имат интерес за финансиране на реализацията на иновации, като търсят съдружие с иноватора и предлагат т. нар. дялово финансиране. Те имат интерес за реализация на иновации срещу процентно участие в съвместна фирма.
 5. Търговски дружества и индустриални предприятия, които търсят иновации за своята производствена дейност с оглед обновяване на производствената си гама изделия, произвеждани от тях.
 6. Консултанти, които търсят за сметка на свои клиенти реализация и финансиране на тяхното ноу-хау.
 7. Оценители на предложените идеи.
 8. Брокери, осъществяващи връзките между иноватори и инвеститори.

Двата проекта на СИРТ ще се впишат отлично не само в научната и иновационна инфраструктура и в бизнес средата у нас, но амбицията на колектива, който ги подготвя, е те да станат част и от иновационната инфраструктура на ЦИЕ, респективно и на ЕС.

 

Доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП

 

Новини от КЦЕПЛ

Иновационна Борса

Регистрация на проекти и организации.

 Вход / Регистрация

Информационен сайт

Съвет по иновации към Българска търговско-промишлена палата


Консултантски център за европейски програми "Люлин"


Център за технологичен трансфер към Съвета по иновации

БТПП

Българска Търговско Промишлена Палата

image

ВХОД

EEN

EEN logo