ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ (СИ) КЪМ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

(1)

Съветът по иновации към БТПП (СИ), наричан по-долу „Съвет/а/ът” е учреден на основание чл.7 от Устава на БТПП. В логото на Съвета и в рекламните му форми Съветът се изписва накратко като „Съвет по иновации”.

 

(2)

Седалището и адресът на Съвета са тези на БТПП – София, п.к. 1058, ул. „Искър” № 9.

ІІ. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА

Чл. 2.

(1)

Съветът съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката на страната и осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети и компетентните държавни органи, като чрез БТПП:

 

 

 1. разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката;

 2. предлага мерки за стимулиране на иновациите;

 3. участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;

 4. обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите;

 5. сътрудничи си със сродни органи и организации;

 6. участва в проекти и програми;

 7. прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;

 8. (Изм. с реш. на ИС от 27.09.2018) съдейства за осъществяване на връзка между нуждите на практиката и науката (вкл. и на реализираните научни проекти и програми, финансирани от Националния иновационен фонд, фонд „Научни изследвания”, фондовете, учредени по инициативата „Джеръми”, т.нар. рискови фондове, финансиращи иновативни проекти и др.);

 9. (Изм. с реш. на ИС от 27.09.2018) насърчава прилагането на т.нар. „финтех“ правила съвместно с Фонда на фондовете (с принципал Министерство на финансите); ББР (с принципал Министерството на икономиката), звено „Специални проекти” при Уникредит Булбанк, както и с други финансови институции;

 10. извършва анализи относно проблемите при взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни мерки за решаване на тези проблеми;

 11. съдейства за осъществяване на защита на иновативните продукти, вкл. и на европейско ниво;

 12. проучва възможностите за създаване на борса за иновации и съдейства за реализирането за реализирането й;

 13. организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;

 14. организира чрез БТПП обучения и семинари;

 15. осъществява други дейности, предложени от членове на Съвета, насочени към въвеждане на иновативни научни разработки в икономиката на страната;

 16. консултира членовете на Съвета и на БТПП, както и други компании, споделящи принципите, залегнали в Устава и Кодекса по етика на БТПП, относно тяхно участие в програми, свързани с осигуряване на финансиране на иновационни проекти;

 17. учредява поощрителни награди и стипендии, в т.ч. и на ежегодна награда за най-успешна иновативна фирма и най-успешен иновативен проект, които се предлагат на Изпълнителния съвет на БТПП за одобрение и се връчват заедно с ежегодните награди на БТПП или на отделна церемония;

 18. поддържа (администрира) Платформа „Иновационна борса”.

 

 

(2)

Въпросите, посочени в ал. 1 се обсъждат на Общи събрания на Съвета, или с участието на определени заинтересувани членове на Съвета, и/или техни експерти.

 

(3)

За обсъжданията на въпросите, посочени в ал. 2 се изпраща писмена покана не по-късно от 7 дни преди заседанието:

   
 1. от Бюрото, чрез покана, подписана от единия или двамата съпредседатели на Съвета;

 2. от единия или двамата съпредседатели, чрез съответно подписана от тях покана;

 3. по искане на 1/10 от членовете на Съвета, чрез покана, подписана от техни представители или от единия или двамата съпредседатели на Съвета;

 4. по решение на Изпълнителния съвет на БТПП, чрез покана, подписана от единия или двамата съпредседатели на Съвета.

 

     

ІІІ. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 3.

 (1

) (Изм. с реш. на ИС от 27.09.2018) Членовете на Съвета са редовни,почетни и асоциирани.       

(2) (Изм. с реш. на ИС от 27.09.2018) Редовните членове могат да бъдат:

 1. представители на стопански и нестопански субекти, регистрирани по законоустановения ред;

 2. учени (в т.ч. и от чужбина), поканени от бюрото на Съвета;

 3. представители на стопански субекти, поканени от Бюрото на Съвета в индивидуално качество.

 

   

(3) (Изм. с реш. на ИС от 27.09.2018) Асоциирани членове на Съвета могат да бъдат представители на държавни органи, в брой непозволяващ вземане на решение само с техните гласове.

(4) (Изм. с реш. на ИС от 27.09.2018) Почетни членове на Съвета са неговите учредители, както и други лица, които имат значителен принос към неговата дейност.

Чл. 4.

(1)

(Изм. с реш. на ИС от 27.09.2018) Членове на Съвета по чл. 3, ал.ал. 2 и 3 могат да станат органите и лицата, посочени в тези разпоредби, въз основа на подадено писмено заявление и попълнен формуляр.

 

(2)

(Изм. с реш. на ИС от 27.09.2018) Членственото правоотношение по чл. 3, ал. ал. 2 и 3 възниква след решение на Бюрото по подаденото заявление. Членовете на БТПП стават членове на Съвета автоматично след подаване на заявление за членство.

 

(3) 

(Нова – реш. на ИС от 27.09.2018) Приемането на почетни членове на Съвета се извършва по предложение на член на Бюрото и с решение на Бюрото, след съгласие на лицето, предложено за почетен член.

Чл. 5.

 

Членовете на Съвета могат да прекратят своето членство с едностранно писмено заявление до Бюрото на Съвета. Членството се прекратява с получаването на заявлението от Бюрото.

Чл. 6.

 

Членството в Съвета се прекратява и при системно (повече от три пъти) неучастие в събитията на Съвета, въпреки получената покана, както и при неплащане на членски внос в продължение на повече от две години. Решението за прекратяване се приема от Бюрото на Съвета след предложение на един от двамата съпредседатели. Техническият секретар в срок от една седмица след решението на Бюрото уведомява за това по електронна поща заинтересованото лице за прекратяването с писмо, изпратено по електронна поща.

     

ІV. ОРГАНИ НА СЪВЕТА

Чл. 7.

 

Органи на Съвета са:

   
 1. Общо събрание;

 2. Бюро;

 3. двама съпредседатели, единият от които се определя от Изпълнителния съвет на БТПП, с цел осигуряване на връзка и координация на работата на Съвета с дейността на БТПП.

 

Чл. 8.

(1)

В Общото събрание участват всички членове на Съвета, като всеки член има право на един глас.

 

(2)

Общото събрание на Съвета:

   
 1. избира 11 членен състав на Бюрото на Съвета за срок от две години;

 2. одобрява организационна и финансова програма за дейността на Съвета през следващата календарна година и годишен организационен и финансов отчет през изтеклия едногодишен период;

 3. одобрява настоящия правилник, обсъжда изменения и допълнения в него и го предлага за утвърждаване на Изпълнителния съвет на БТПП;

 4. обсъжда въпроси и проблеми по чл. 2 от този правилник;

 5. учредява и присъжда индивидуални и колективни годишни награди за проекти за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект;

 6. създава работни групи, секции и други помощни органи за разработка на предложения и мерки по въпроси и проблеми, посочени в чл. 2 от този правилник.

 

(3)

Общото събрание се свиква най-малко един път на всеки две години, чрез писмена покана, изпратена не по-късно от 7 дни преди заседанието:

   
 1. от Бюрото, чрез покана, подписана от единия или двамата съпредседатели на Съвета;

 2. от единия или двамата съпредседатели , чрез съответно подписана от тях покана;

 3. по искане на 1/10 от членовете на Съвета, чрез покана, подписана от техни представители или от единия или двамата съпредседатели на Съвета;

 4. по решение на Изпълнителния съвет на БТПП чрез покана, подписана от единия или двамата съпредседатели на Съвета.

 

 

(4)

 Общото събрание е редовно, ако всички членове са били поканени.

 

(5)

Общото събрание приема всички решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Чл. 9.

(1)

(Изм. реш. на ИС от 27.09.2018) Бюрото на Съвета е в състав двама съпредседатели, изпълнителен секретар и осем члена. Единият от членовете на Бюрото на Съвета е представител, посочен от Министерство на икономиката. Всеки член от състава на Бюрото може писмено да упълномощи друго лице, което да вземе участие с право на глас в заседание на Борото.

 

(2)

Бюрото на Съвета:

1. избира от своя състав един съпредседател и изпълнителен секретар и предлага за одобрение от Изпълнителния съвет на БТПП състава на Бюрото и неговото ръководство; вторият съпредседател се определя от Изпълнителния съвет на БТПП;

2. одобрява:

 а) състав на Комисията за оценка на представените за награждаване проекти за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект;

 б) критерии за оценка на проектите;

в) проектите, номинирани от комисията за класиране;

3. предлага за утвнърждаване от Изпълнителния съвет на БТПП одобрените за награждаване проекти;

4. извършва други дейности, предвидени в този правилник.

     
 

(3)

Бюрото се свиква на заседание не по-късно от 3 дни преди заседанието от единия или двамата съпредседатели - по негова/тяхна инициатива, или по инициатива на член на Бюрото. В последния случай, ако съпредседателят/ите не свика/т заседание, това се извършва от члена на Бюрото, по чиято инициатива е свикването.

 

(4)

Бюрото приема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от всички свои членове.

Чл. 10.

(1)

Съпредседателите заедно или поотделно:

   

1.организират изпълнението на решенията на Общото събрание и на Бюрото;;

2. ръководят заседанията на Общото събрание и на Бюрото;;

3.упражняват контрол върху работата на работните групи, ако има създадени такива;

4.представляват Съвета в отношенията му с трети лица;

5.отчитат дейността на Съвета пред Изпълнителния съвет на БТПП.

6. носят отговорност всички предложения, становища, позициии др. подобни., отправяни от Съвета да се изпращат до държавните органи чрез председателя на БТПП.

 

(2)

Съпредседателите се заместват помежду си при отсъствие на единия от тях.

 

(3)

Изпълнителният секретар на Съвета подпомага съпредседателите при изпълнение на техните задължения.

Чл. 11.

(1)

Техническото обслужване на съвета са извършва от технически секретар, който е одобрено от БТПП лице:

1. служител на БТПП, определен със съгласие от прекия му ръководител;

2. външно лице, определено от Бюрото.

 

(2)

Възнаграждението на техническия секретар на Съвета е за сметка на приходите на Съвета. В случаите на ал. 1, т. 2 за сметка на приходите на Съвета са и разходите за офис и офис-консумативи и оборудване, когато офисът е извън сградата на БТПП.

   

3) (Изм. Решение на ИС от 22.04.2015 г.) Председателят на БТПП сключва със съгласие на лицето по ал. 1 договор, определящ неговите задължения и възнаграждение. В случаите по ал. 1, т. 1 договорът включва условието, че лицето ще изпълнява задълженията си като технически секретар в извънработното време на БТПП.

     

Чл. 12.

 

Към Съвета по решение на Общото събрание могат да се изграждат работни групи, секции и други помощни органи.

     

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

.Чл.13.

 

Всеки член на Съвета има право:

 
   
 1. да участва в Общото събрание на Съвета, да избира и да бъде избиран в неговите органи;

 2. да прави искане пред Бюрото на Съвета за свикване на Общо събрание за обсъждане на въпроси от предмета на дейност на Съвета;

 3. да участва във всички мероприятия на Съвета;

 4. да получава информация за дейността на Съвета.

 

   

Чл. 14.

 

Всеки член на Съвета е длъжен:

   
   
 1. да участва в Общото събрание ;

 2. да изпълнява решенията на органите на управление на Съвета;

 3. да спазва Устава на БТПП, настоящия правилник и Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП;

 4. (доп. с реш. на ИС от 27.09.2018) да заплаща определения членски внос; асоциираните и почетни членове не заплащат членски внос.

   
         

VІ. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

   

Чл. 15.

(1)

Редовните членове на Съвета – юридически лица заплащат членски внос, както следва:

   
   
 1. юридическите лица с персонал до 50 наети лица –100 лв./год.;

 2. юридически лица с персонал над 50 наети лица – 200 лв./год.

   
 

(2)

Редовните членове на Съвета-физически лица заплащат членски внос в размер на 50 лв.

   

Чл. 16.

(1)

Съветът набира приходи от членски внос, събиран от членовете ; както и целево набрани средства (спонсорство)дарения и др. законни източници. Съветът извършва своята дейност при условията на финансова самоиздръжка по вътрешна разчетна сметка в счетоводството на БТПП.

   
 

(2)

Съветът може да извършва разходи за своята дейност само в рамките на получените приходи и в съответствие с утвърдената финансова програма от Общото събрание.

   
 

(3)

Разходите се извършват по искане на съпредседател/ите на Съвета с обосновано предложение до председателя на БТПП, а при отсъствие на последния – до негов заместник и решение на колективен орган.

   
 

(4)

Изпълнителният съвет на Българската търговско – промишлена палата упражнява контрол върху дейността на Съвета

   
 

(5)

За финансовите средства на Съвета се води отделен отчет в счетоводството на БТПП.

   
         

VII

 

СРОК НА ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 17. (1) Съветът  се създава безсрочно.

(2) Решение за прекратяване на дейността на Съвета се приема от Общото събрание. Това решение се утвърждава от Изпълнителния съвет на БТПП.

(3) Изпълнителният съвет на БТПП може да прекрати дейността на Съвета в случаите, когато:

 1. Съветът не извършва дейност в продължение на повече от една година/и;

 2. орган на Съвета  нарушава настоящия правилник и правилата си за работа.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА:

§ 1. По смисъла на настоящия Правилник „иновация“ е трансфер на нови знания  в пари, като:

-       1. новите знания са продукт на науката и технологиите;

-     2. парите са всеобщ или финансов еквивалент на производството и на реализацията на произведения иновационен продукт, в резултат на неговото реализиране на пазара

   


VІIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

   

§ 2.

Настоящият правилник е приет от Общото събрание на Съвета, проведено на 11 май 2011 г. и утвърден с решение 3 на т. 1.4 от Протокол 55/9-2011 на Изпълнителния съвет на БТПП от заседанието, проведено на 20 май 2011 г.

   

§ 3.

Измененията и допълненията в настоящия правилник са приети на Общото събрание на Съвета, проведено на 30 май 2013 г. и утвърдени с решение 1 на т.т. 1.1 и 1.2 от Протокол № 112/14-2013 на Изпълнителен съвет на БТПП на 18.06.2013 г., ОС на съвета на 30.01.2015 г. и протокол на ИС на БТПП No 25/8-2015; ОС на СИ, проведено на 08. 12.2015 г., одобрен с Протокол на ИС на БТПП № 47/2-2016 от 19.01.2016 г.; одобрен с Протокол на ИС на БТПП от 30.01.2016 г.; ОС на СИ, проведено на 25.04.2018 г. одобрен с Протокол на ИС на БТПП от 27.09.2018 г.