ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ (СИ) КЪМ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП)
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Съветът по иновации към БТПП (СИ), наричан по-долу „Съвет/а/ът” е учреден на основание чл.7 от Устава на БТПП. В логото на Съвета и в рекламните му форми Съветът се изписва накратко като „Съвет по иновации”.
  (2) Седалището и адресът на Съвета са тези на БТПП – София, п.к. 1058, ул. „Искър” № 9
ІІ. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА
Чл. 2. (1) Съветът съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги в икономиката на страната и осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети и компетентните държавни органи, като чрез БТПП:
   
 1. разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката;
 2. предлага мерки за стимулиране на иновациите;
 3. участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;
 4. обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите и енергийната сигурност, в т.ч. на енергийната ефективност и либерализацията на енергийния пазар и т.н.;
 5. сътрудничи си със сродни органи и организации;
 6. участва в проекти и програми;
 7. прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;
  съдейства за осъществяване на връзка между нуждите на практиката и науката (вкл. и на реализираните научни проекти и програми, финансирани от Националния иновационен фонд, фонд „Научни изследвания”, фондовете, учредени по инициативата „Джеръми”, т.нар.рискови фондове, финансиращи иновативни проекти и др.);
 8. извършва анализи относно проблемите при взаимодействето между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни мерки за решаване на тези пробелеми;
 9. съдейства за осъществяване на защита на иновативните продукти, вкл. и на европейско ниво;
 10. проучва възможностите за създаване на други извън БТПП борси за иновации и съдейства за реализирането на контакти с тях;
 11. организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;
 12. организира чрез БТПП обучения и семинари;
 13. осъществява други дейности, предложени от членове на Съвета, насочени към въвеждане на иновативни научни разработки в икономиката на страната.
 14. консултира членовете на съвета и на БТПП, както и други компании, споделящи принципите, залегнали в Устава и Кодекса по етика на БТПП, относно тяхно участие в програми, свързани с осигуряване на финансиране на иновационни проекти;
 15. проучва възможностите за създаване на енергийна борса и съдейства за реализирането й;
 16. учредява поощрителни награди и стипендии, в т.ч. и наежегодна награда за най-успешна иновативна фирма и най-успешен иновативен проект, които се предлагат на Изпълнителния съвет на БТПП за одобрение и се връчват заедно с ежегодните награди на БТПП или на отделна церемония;
 17. поддържа (администрира) Платформа „Иновационна борса”;
 18. поддържа на двата сайтове: информационен, както и Платформа „Иновационна борса”. Последната, има линк от сайта на БТПП.
  (2) Въпросите, посочени в ал. 1 се обсъждат на експертни/оперативни обсъждания на Съвета, на които се канят да присъстват всички, или определени заинтересувани членове на Съвета.
  (3) За обсъжданията, посочени в ал. 2 се изпраща писмена покана не по-късно от 7 дни преди заседанието:
   
 1. от Бюрото, чрез покана, подписана от единия или двамата съпредседатели на Съвета;
 2. от единия или двамата съпредседатели , чрез съответно подписана от тях покана;
 3. по искане на 1/10 от членовете на Съвета, чрез покана, подписана от техни представители или от единия или двамата съпредседатели на Съвета;
 4. по решение на Изпълнителния съвет на БТПП чрез покана, подписана от единия или двамата съпредседатели на Съвета.
     
ІІІ. ЧЛЕНСТВО

Чл. 3 (1)Броят и съставът на членовете на Ръководството и неговият председател се определят от членовете на Съвета и одобряват от ИС на БТПП.

(2) В Ръководството на Съвета по право участва член на Изпълнителния съвет или Управителния съвет на БТПП. Той внася за разглеждане в ИС устройствените документи, ръководните органи и отчетите за дейността за одобрение.

Чл. 4.   Членове на Съвета могат да бъдат:
   
 1. представители на стопански и нестопански субекти, регистрирани по законоустановения ред;
 2. учени (в т.ч. и от чужбина), поканени от бюрото на Съвета;
 3. представители на стопански субекти, поканени от бюрото на Съвета в индивидуално качество.
 4. представители на държавни органи, в брой непозволяващ вземане на решение само с техните гласове.
Чл. 5. (1) Членове на Съвета могат да станат органите и лицата, посочени в чл. 3, въз основа на подадени от тях писмено заявление и попълнен формуляр.
  (2) Молбите за членство в Съвета се одобряват от компетентния орган на Съвета - Бюрото, съгласно правилата на последния. Членовете на БТПП стават членове на Съвета автоматично след подаване на заявление за членство.
     
Чл. 6.   Членовете на Съвета могат да го напускат чрез отправяне на писмено заявление до Бюрото на Съвета.
Чл. 7.   Членството в Съвета се прекратява присистемно (повече от три пъти) неучастие в събитията, организирани от Съвета, както и при неплащане на членски внос в продължение на повече от две години. Решението за прекратяване се приема от Бюрото на Съвета след предложение на един от двамата съпредседатели. Техническият секретар в срок от една седмица след решението на Бюрото уведомява за това по електронна поща заинтересованото лице.
     
ІV. ОРГАНИ НА СЪВЕТА
Чл. 8.   Органи на Съвета са:
   
 1. общо събрание;
 2. Бюро;
 3. двама съпредседатели, единият от които се определя от Изпълнителния съвет на БТПП, с цел осигуряване на връзка и координация на работата на Съвета с дейността на БТПП.
Чл. 9. (1) В Общото събрание участват всички членове на Съвета, като всеки член има право на един глас.
  (2) Общото събрание на Съвета:
     
  (3) Общото събрание се свиква най-малко един път на всеки две години чрез писмена покана, изпратена не по-късно от 7 дни преди заседанието:
   
 1. от Бюрото, чрез покана, подписана от единия или двамата съпредседатели на Съвета;
 2. от единия или двамата съпредседатели , чрез съответно подписана от тях покана;
 3. по искане на 1/10 от членовете на Съвета, чрез покана, подписана от техни представители или от единия или двамата съпредседатели на Съвета;
 4. по решение на Изпълнителния съвет на БТПП чрез покана, подписана от единия или двамата съпредседатели на Съвета.
  (4) Общото събрание е редовно, ако всички членове са били поканени.
  (5)

Общото събрание приема всички решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(6) избира от своя състав един съпредседател, изпълнителен секретар и осем члена на Бюрото за срок от две години и ги предлага за одобрение от Изпълнителния съвет на БТПП; Вторият съпредседател се определя от Изпълнителния съвет на БТПП;

Чл. 10. (1) Бюрото на Съвета е в състав двама съпредседатели, изпълнителен секретар и осем члена. Единият от членовете на Бюрото на Съвета е представител, посочен от Министерство на икономиката.
  (2) Бюрото на Съвета:
   
 1. одобрява организационна и финансова програма за дейността на Съвета през следващата календарна година и годишен организационен и финансов отчет през изтеклия едногодишен период;
 2. одобрява настоящия правилник, обсъжда изменения и допълнения в него и го предлага за утвърждаване на Изпълнителния съвет на БТПП;
 3. обсъжда въпроси и проблеми по чл. 2 от този правилник;
 4. учредява и присъжда индивидуални и колективни годишни награди за иновация с най-голям стопански ефект, която се присъжда заедно с годишните награди на БТПП;
 5. създава работни групи за разработка на предложения и мерки по въпроси и проблеми по чл. 2 от този правилник.

7.Одобрява:

 а) състав на Комисията за оценка на представените за награждаване проекти за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект;

 б) критерии за оценка на проектите;

в) проектите, номинирани от комисията за класиране  

 г) предлага класираните  проекти  на Изпълнителния съвет на БТПП за одобрение и за връчване на наградите заедно с ежегодните награди на БТПП или на отделна церемония.

  (3) Бюрото се свиква на заседание не по-късно от 3 дни преди заседанието от единия или двамата съпредседатели - по негова/тяхна инициатива, или по инициатива на член на Бюрото. В последния случай, ако съпредседателят/ите не свика/т заседание, това се извършва от члена на Бюрото, по чиято инициатива е свикването.
  (4) Бюрото приема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от всички свои членове.
Чл. 11. (1) Съпредседателите заедно или поотделно:
   

1.организират изпълнението на решенията на Ръководството и на заседанията на Съвета;

2. 2.ръководят заседанията на Ръководството на Съвета;

3.упражнява контрол върху работата на работните и териториални групи, ако има създадени такива;

4.представляват Съвета в отношенията му с други организации, фирми и лица у нас и чужбина;

5.отчита дейността на Съвета пред Изпълнителното бюро на БТПП.

6. Носят отговорност за всички предложения, становища, позиции, отправяни въпроси и др. подобни., отправяни от съвета до държавни органи и други лица да се изпращат чрез председателя на БТПП;

  (2) Съпредседателите се заместват помежду си при отсъствие на единия от тях.
  (3) Изпълнителният секретар на Съвета подпомага съпредседателите при организиране на общата работа на Съвета.
Чл. 12. (1)

Техническото обслужване на съвета са извършва от одобрено от БТПП лице, което:

 1. е служител на БТПП, определен със съгласие от прекия ръководител;
 2. външно лице, определено от оправомощения за това орган на съвета – Бюрото на СИ.
  (2) Възнаграждението на техническия секретар на съвета е за сметка на приходите на съвета. В случаите на ал. 1, т. 2 за сметка на приходите на Съвета са и условията за техническо обслужване (офис и офис-консумативи и оборудване, когато те са извън сградата на БТПП).
    3) (Изм. Решение на ИС от 22.04.2015 г.) Председателят на БТПП сключва със съгласие на лицето по ал. 1 договор, определящ неговите задължения и възнаграждение. В случаите по ал. 1, т. 1 договорът включва условието, че лицето ще изпълнява задълженията си като технически секретар на съвета в допълнително време.
     
Чл. 13.   Към Съвета по решение на Общото събрание могат да се изграждат работни групи, секции и други помощни органи.
     
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
.Чл. 14.   Всеки член на Съвета има право:  
   
 1. да участва в Общото събрание на Съвета, да избира ръководните му органи и да бъде избиран в тях;
 2. да прави искане пред Бюрото на Съвета за свикване на заседание на Общото събрание за обсъждане на въпроси от предмета на дейност на Съвета;
 3. да участва във всички мероприятия на Съвета;
 4. да получава информация за дейността на Съвета.
   
Чл. 15.   Всеки член на Съвета е длъжен:    
   
 1. да участва в Общото събрание на Съвета;
 2. да изпълнява решенията на ръководните органи на Съвета;
 3. да спазва Устава на БТПП, настоящия правилник и Кодекса по етика в стопанската дейност на БТПП;
 4. да заплаща определения членски внос.
   
         
VІ. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА    
Чл. 16. (1) Членовете на Съвета – юридически лица заплащат членски внос, както следва:    
   
 1. юридическите лица с персонал до 50 наети лица –100 лв./год.;
 2. юридически лица с персонал над 50 наети лица – 200 лв./год.;
   
  (2) Членовете на съвета-физически лица заплащат членски внос в размер на 50 лв.    
Чл. 17. (1)

Съветът набира приходи от членски внос, събиран от членовете на съвета; целево набрани средства (спонсорство);

дарения и др. законни източници. Съветът извършва своята дейност при условията на финансова самоиздръжка по вътрешна разчетна сметка в счетоводството на БТПП

   
  (2) Съветът може да извършва разходи за своята дейност само в рамките на получените приходи и в съответствие с утвърдената финансова програма от Общото събрание.    
  (3) Разходите се извършват по искане на съпредседател/ите на Съвета с обосновано предложение до председателя на БТПП, а при отсъствие на последния – до негов заместник и решение на колективен орган.    
  (4) Изпълнителният съвет на Българската търговско – промишлена палата упражнява контрол върху дейността на Съвета    
  (5) За финансовите средства на Съвета се води отделен отчет в счетоводството на БТПП.    
         

VII

 

СРОК НА ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 11. (1) Съветът  се създава безсрочно (или за определен срок – до изпълнение на дейностите, предвидени в правилата)

(2)Бюрото на Съвета по иновации взема решение за прекратяване на дейността му. Решението на Бюрото за прекратяване на съвета се предоставя на Изпълнителния съвет на БТПП за одобрение.

(3)Изпълнителният съвет на БТПП може да прекрати дейността на Съвета с решение на Изпълнителния съвет на БТПП, в случаите, когато:

 1. Съветът не извършва дейност в продължение на повече от една година/и;
 2. орган на Съвета  нарушава настоящия правилник и правилата си за работа;
 3. срокът, за който е създаден съветът изтече и  оправомощеният орган на съвета не е предоставил мотивирана обосновка за продължаване на неговата дейност.

Допълнителна разпоредба:

ИНОВАЦИЯ Е ТРАНСФЕР НА НОВИ ЗНАНИЯ  В ПАРИ, като:

-         Новите знания са продукт на науката и технологиите;

-      Парите са всеобщ или финансов еквивалент на производството и на реализацията на произведения иновационен продукт, в резултат на неговото реализиране на пазара

   
IІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА    
§ 1. Настоящият правилник е приет от Общото събрание на Съвета, проведено на 11 май 2011 г. и утвърден с решение 3 на т. 1.4 от Протокол 55/9-2011 на Изпълнителния съвет на БТПП от заседанието, проведено на 20 май 2011 г.    
§ 2. Измененията и допълненията в настоящия правилник са приети на Общото събрание на Съвета, проведено на 30 май 2013 г. и утвърдени с решение 1 на т.т. 1.1 и 1.2 от Протокол № 112/14-2013 на Изпълнителен съвет на БТПП на 18.06.2013 г., ОС на съвета на 30.01.2015 г. и протокол на ИС на БТПП No 25/8-2015; ОС на СИ, проведено на 08. 12.2015 г., одобрен с Протокол на ИС на БТПП № 47/2-2016 от 19.01.2016 г.