Центърът за трансфер на технологии при Съвета по иновации (СИ) при Българската търговско промишлена палата (БТППе в процес на изграждане и на реализация на проекта, който е залегнал в модела за развитие на съвета, представен при неговото учредяване на 11.05.2011 г. Този тригодишен процес на реализацията му започна в началото на 2015 г. и ще приключи до края на 2017 г. с оглед бъдещият център да се превърне в своеобразен мост между представителите на науката и на предприемачите от страна на бизнеса. На Информационния сайт  на СИ  www.evroproekti.org ще се отразяват периодично етапите на развитието на процеса по изграждане на Центъра за трансфер на технологии при СИ при БТПП.

  Проектът „Център за трансфер на технологии при БТПП” бе презентиран  през 2015 г. в гр. Офенбург в  рамките на Смесената комисия България - Баден-Вюртемберг. На 18.11.2015 Г. бе презентиран и в гр. Ной Улм, в рамките на Смесената междуправителствена комисия БЪЛГАРИЯ-БАВАРИЯ на 18 и 19 11.2015 г. Към него бе проявен значителен интерес от немски компании, фондации и  научно-изследователски центрове.

 Центърът за трансфер на технологии при БТПП ще извършва маркетингова и рекламна дейност за популяризиране дейността и капацитета на сега съществуващите научни организации в страната и най – вече в БАН, Селскостопанската академия, университетите и останалите висши училища и колежи. Той ще се създаде, с оглед на изпълнението на следните основни задачи:

 - Подкрепа на българските иновативни малки и средни предприятия  и преди всичко на 53-те хиляди членове на БТПП за осъществяване на проекти за технологично коопериране в България, А СЪЩО И С ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ В ЕС;

-Съдействие при търсене на кооперационни партньори в областта на научно -  изследвателската и развойна дейност в република българия и в чужбина;
- идентифициране на проиновативни разработки / решения в научните организации, университетите, висшите училища и бизнеса и активно съдействие за тяхното стартиране и / или ускоряване чрез:

- Научно – технически и финансово – икономически оценки за проиновативни разработки;

   - Подкрепа за създаване на заявки за получаване на Интелектуалната собственост (патенти, свидетелства за полезен модел, търговски марки и промишлен дизайн, а при по-напреднал стадий - внедряването им в предприятия);
  Други цели и задачи, които ще се поставят пред екипа на Центъра за трансфер на технологии при БТПП са:

- Извършване наМаркетингови анализи и прогнози;Съдействие за Създаване на съвместни екипи между изследователи и предприятия за участие в проекти.
- Консултантска подкрепа за изготвяне на съвместни проекти за участие в конкурсни процедури на НИФ, ОП „ИК“, ОП „НОИР“, „Хоризонт 2020 и др., както и по осигуряване на съфинансирането, което следва да се осигури от бенефициента  
- Участие в управлението на изпълнението на проекти по сключени договори от бенефициенти.

- Извършване на Информационни и обучителни дейности като:

- Информационни дни по индустриални отрасли за възможностите на европейските оперативни програми, Хоризонт 2020, както и за възможностите на финансовите инструменти;
- Организиране на Обучителни съвместни семинари – на научната общност и бизнеса за изготвяне и изпълнение на проекти и за  създаване и защита на Интелектуалната собственост;
- Провеждане на съвместни работни срещи по отрасли / сектори с цел създаване на контакти и съвместни екипи;

-  Подкрепа за заявяване на иновативни разработки в   Платформа “Иновационна борса” при Съвета по иновации към БТПП;

- Съдействие при провеждане на национални и регионални конкурси за иновативни разработки и иновативни предприятия;

- извършване на Проучвания и анализи и по заявка от държавната администрация, в т.ч. и оказване на методологична помощ  за усъвършенстване на нормативната ни уредба относно иновациите и технологиите и управлението на еврофондовете;

  Бъдещото надграждане на Центъра за трансфер на технологии при БТПП, чрез трансформирането му в офис за подкрепа на иновациите и трансфер на технологии. Предвижда се той да се интегрира с  досегашните центрове за трансфер на технологии, в т.ч. с изградената наскоро национална мрежа от 28 Офиси за трансфер от Фондация „ГИС Трансфер център“. За тази цел съпредседателят на СИ доц.Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и изпълнителния секретар на СИ д-р Мария Стефанова-Павлова подписаха през месец септември 2015 г. договор за съвместна дейност с председателя на УС на ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР акад.Александър Попов.

Дълготрайните ефекти като резултат от създаването  на Центъра за трансфер на технологии  към Съвета по иновации при БТПП се свеждат до:

a)установяване на директни контакти между български и чуждестранни фирми, университети и научни звена, работещи в областта на иновациите, технологиите и науката;

б)популяризиране на съвременни върхови български научно – технически достижения  и иновации в чужбина;

в)създаване на качествено нови възможности за коопериране между български и чуждестранни проиновативни фирми и научни звена от една страна и държавните органи – от друга;

 г)изпълнение на съвместни проекти в областта на науката, иновациите, технологиите ,инженеринговата и развойнната дейности по различни европейски програми, в т. ч. по: COSME, Хоризонт 2020, Мария Кюри, съвместните предприятия на ЕС,  Европейския институт по иновации и технологии, Еврика и др.

  Друга цел пред бъдещия Център за трансфер на технологии при СИ при БТПП е да допълва дейността на виртуалната Платформа „Иновационната борса” при СИ при БТПП. Иновационната борса функционира чрез създадените за нейната работа Функционална спесификация (изготвена) и софтуер (в процес на изготвяне). Предстои надграждане на софтуера, в т.ч. и чрез нови функции на пилотно внедрения виртуален офис, създаден от изследователи и експерти от Института за информационни и комуникационни технологии при БАН, които са реализирали проекта по ОП”Конкурентоспособност”. Основната задача този вид борса е да служи като посредник между автори и изпълнители на иновативни разработки, образци и прототипи, и връзката им с други участници от реалния бизнес и от финансовите кръгове в иновационния процес, които да ги подпомогнат за тяхната пазарна реализация, адаптиране към различни търговски и технологични цели и комерсиализация. Чрез Платформа “Иновационна борса” СИ има за цел да постигне търсене и осъществяване на контакти с проиновативни фирми и организации от други страни от ЕС и от света, с оглед търсене качествени иновационни проекти, които да се инсталират на платформата Иновационна борса и да се внедрят в индустрията. Друга задачи са: представяне на предимствата на Платформата “Иновационна борса” у нас и в чужбина пред потенциални инвеститори - банки, фондове за рисков капитал, фондове за дялови инвестиции, индивидуални инвеститори от типа на т.нар. бизнес ангели и др.; презентиране на предимствата на Иновационната борса сред членовете на БТПП и на другите работодателски организации, браншовите камари, смесените и чуждестранните палати, регионалните търговски камари, фирми с развойни звена, НПО, БАН, Селскостопанска академия, научни институти и университети; поддържане и надграждане на софтуера на Иновационната борса и на Виртуалния офис, който е изграден от екип от ИИКТ при БАН; участие в съвместен проект за изготвяне на усъвършенстван софтуер на Иновационната борса съвместно с водеща софтуерна фирма.

    Съвместно с Иновационната борса при СИ при БТПП Центърът за трансфер на технологии при БТПП ще съдейства за реализиране на:

А.Организационна подкрепа и привличане на участници при провеждането на международни технологични кооперационни срещи в определени области на индустрията, науката и технологиите;

Б.Анализ на икономическите и научно–технически условия, интересите, новите технологични ниши и най–важните рамкови условия за коопериране в областта на изследванията и разработките в България, страните от ЕС и от другите държави в света, водещи в науката и техниката;

В.Осигуряване на съпътстващи консултации по юридически и договорно-правни въпроси в рамките на възникналите технологични проекти, патентното дело и др. у нас, както и със сходни звена от страните от ЕС;

Г.Анализ на икономическите и научно–техническите условия, интересите, новите технологични ниши и най–важните рамкови условия за коопериране в областта на научните изследванията и в разработването на иновативни изделия, процеси и услуги в България и в чужбина;

Д.Осигуряване на съпътстващи консултации по юридически и договорно-правни въпроси в рамките на възникналите научни, технологични и инженерингови проекти в България и в сходни звена от страните от ЕС;

Е.Реализиране на контакти на над 53-те хиляди български фирми, членове на БТПП, по линия на сътрудничеството с Европалати, Международната търговска камара, Международната организация на работодателите и др.

  С оглед изпълнението на поставените цели и задачи пред Иновационната борса при СИ при БТПП и пред Центърът за трансфер на технологии при БТПП, екипите, които участват в тяхната дейност, ще работят в най-тясно взаимодействие и сътрудничество с изследователите и експертите от Института за информационни и комуникационни технологии при БАН. Те са реализирали проекта по ОП”Конкурентоспособност” с наименование: „Виртуален офис за технологичен трансфер”. Този проект бе в основата за изготвянето на Функционалната спесификация на ПЛАТФОРМА „ИНОВАЦИОННА БОРСА” при СИ при БТПП.