Позитивите могат да се отнесат към три основни групи - икономически, банкови и имиджови

Ще нараснат т. нар. еднократни разходи, които са около 8% от БВП

Не се предвижда значителна инфлация у нас на основни стоки

На 10 юли 2020 г. ЕЦБ и министрите на финансите на страните от Еврогрупата след няколкократно отлагане, взеха решение да поканят България и Хърватия във валутния механизъм EPМ 2, както и в банковия съюз.

Нашата страна е възможно да бъде приета в еврозоната след две години престой в посочения механизъм и още една година подготовка за влизането й, ако е отговорила на поставените пред нея показатели за членство в нея. Реалистично ли е това и какви ще са ползите и недостатъците за българската реална икономика, българската банкова система и за българския потребител от пълноправното ни членство в еврозоната? 

Позитивите за България от влизането й в еврозоната могат да се отнесат към три основни групи - икономически, банкови и имиджови. България има стабилна макроикономическа позиция и сравнително добро състояние на текущата и капиталовата сметки и се очаква да генерира привличане на повече инвестиции, както чуждестранни, така и местни. Въвеждането на еврото ще подобри дългосрочните перспективи за икономическия ни растеж. България ще има от най-силните международни валути - еврото, както и устойчива парична стабилност, установена от паричната политика и надзора над банките от Европейската централна банка. Това със сигурност ще подобри бизнес климата и институционалните условия в страната, респективно и доверието на местните и чуждестранни инвеститори към България. В момента в БНБ е депозиран правителствен фискален резерв, който понастоящем не бива да бъде по-нисък от 6,2 млрд. лв. и служи като гарант за фискалната политика, респективно на валутния борд. В момента, в който България влезе в еврозоната, то е възможно този съвсем немалък ресурс да се използва за социални проекти, за образование и наука. Налице са и някои други значими предимствата от въвеждане на еврото за реалния сектор на България и те се свеждат до: чувствително намаляване на зависимостта от рисковете на обменния курс на фирмите и снижаване на валутния риск, като валутната рискова премия, оскъпяваща инвестициите в страната ще се премахне и може да се очаква допълнителен растеж на чуждестранните инвестиции.

В момента в България се работи с български левове, но постоянно трябва да се превалутират левовете в банките. Това носи разходи за счетоводство и администрация, които се равняват на 0.3-0.5% от БВП или 300-330 млн. лв., които могат да бъдат спестени и насочени към нещо по-продуктивно, например за внедряване на иновации във фирмите. ЕЦБ ще контролира цените и в България. Не се предвижда значителна инфлация у нас на основни стоки, а само известно незначително закръгляване на цените на някои от тях, предвид ниската покупателна способност на българския потребител. След въвеждането на еврото най-вероятно цените на част от вносните стоки като хардуер, бяла техника и др. дори ще намалеят, а същевременно заплатите и пенсиите плавно ще се повишават. В прибалтийските страни, които в последните няколко години станаха членки на еврозоната, инфлацията бе 2-3% и най-вероятно и у нас тя ще е на такива нива. Очаква се у нас да се открият нови предприятия от мултинационални компании (не само от страни от ЕС, но и от САЩ, Китай, Индия, Япония и др.), което ще увеличи заетостта. Възнагражденията в тези нови инвестиции ще бъдат също значително по-високи и дори почти съпоставими с тези от останалите страни в ЦИЕ и по този начин се очаква да намалее емиграцията на млади и висококвалифицирани българи в чужбина.

Eдно от основните предимства, в т. ч. и за банковия сектор в България е наличието на значително по-висока степен на сигурност, ако България е член на еврозоната, при наличие на финансови кризи и/или временни сътресения на световните финансови пазари, както от ЕЦБ, така и от Европейския стабилизационен механизъм. В държавите, които са влезли в еврозоната, лихвените проценти по кредитите са се понижили средно 2-3 процентна. По принцип влизането в еврозоната дава по-голяма стабилност на финансовата ни система. Някои други предимства от въвеждане на еврото за банковия ни сектор се свеждат до:

1. Ще се елиминират разходите по конвертиране на сделките в различни валути при банковите транзакции. Очаква се улесняване на международните ни разплащания.

2. В дейността на небанковите финансови институции след влизането на България в еврозоната се очаква да има засилени вътрешнообщностни операции и нарастване на броя на активните публични компании, които се търгуват на Българската фондовата борса.

3. Ще бъдат развити в значителна степен и застрахователните пазари, на които ще започнат да се предлагат нови застрахователни продукти, както и банково-застрахователни продукти, в т. ч. и по-често кредитите ще бъдат застраховани срещу различни видове рискове.

4. Ще се стандартизират методите за оценка на компаниите чрез почти повсеместно присъждане на кредитен рейтинг, в т. ч. и от бъдещата европейска агенция за кредитен рейтинг. Компания без такъв рейтинг трудно би получила голям инвестиционен кредит и от българска банка след присъединяването ни към еврозоната, което ще понижи размера на лихвите по кредитите.

Недостатъците от приемането на еврото не са малко и съвсем не са за подценяване, но част от тях са косвени и могат да бъдат компенсирани от другите ползи. Не са за подце-няване и някои други последици от въвеждане на еврото, които водят до относителни финансови загуби, като:

1. На първо място е една чисто сантиментална причина, която не е от особено голямо значение, но условно може да се причисли към недостатъците от въвеждането на еврото. Тя се свежда до обстоятелството, че отказът от националната валута в известна степен е отказ от националната идентичност. Някои сънародници с носталгия биха „въздишали“ известно време по българския лев, а други вероятно ще напомнят, че траките или древните елини, създали свои полиси по черноморието, са секли свои монети няколко века пр. н. е. и едва ли не е кощунство да не се продължи тази традиция от близо 2600 години на монетосечене по българските земи.

2. България ще загуби приходи за бюджета на БНБ от сеньораж, който представлява доходът получен от разликата между номиналната стойност на парите и разходите по тях-ното създаване. За последните години след въвеждането на валутния борд в страната сеньоражът е средно 2,2% от БВП или приблизително еднакъв по размер с този в развити-те страни.

 3. Първоначално ще нараснат т. нар. еднократни разходи за въвеждането на еврото, които се изчисляват на около 8% от БВП (толкова приблизително са били в 12-те държави, които са въвели първи еврото през 2002 г.). Те се свеждат до: разходи за промяна на цените от левове в евро, които са от чисто техническо естество, като нови опаковки, етикети и т. н.; за програмни продукти; за пренастройка на касовите апарати и др. Към тях могат да се причислят и разходи за адаптация на счетоводното и финансово управление, в т. ч. информационните системи в т. ч. изготвяне на бюджета на фирмата в евро за годината, през която ще се въведе еврото и преработка на учредителните актове на фирмата и нейния правилник. С оглед на облекчаване на значителните фирмени разходи по отношение на въвеждане на еврото е наложително да бъде променен Закона за корпоративното подоходно облагане в годината предхождаща влизането в еврозоната и тези разходи да бъдат признати като необходимо присъщи на фирмите и да бъдат освободени от облагането им с корпоративен данък.

4. Очаква се да нараснат и разходите за ефективна организация на фирмите за преминаване към евро, в т. ч. разходите по изготвяне на оценка на очакваното влияние на промяната на валутата от лев към евро върху извършваните операции в реалната ни икономика.

„Валутният механизъм ERM II неправилно се нарича „чакалнята на еврозоната“. Чакалня има на гарата, на автогарата, на аерогарата, а в случая съм го нарекъл преддверието на еврозоната.“ Мнението е на доц. Йосиф Аврамов, автор на книгата „България в преддверието на еврозоната“, която излезе наскоро.

По-голяма е вероятността да станем действителни членове на еврозоната през 2024-2025 година, смята икономистът. В периода 2009-2010 година страната ни е пропуснала своя шанс за влизане в еврозоната, посочи Аврамов в интервю за „Хоризонт“. „Тогава щеше да бъде много по-безболезнено“, коментира той.

Ще преминем ли без катаклизми от режима на валутен борд към еврото?

Референдум за влизане на България в еврозоната към днешна дата не е необходим, защото ние вече сме поели този ангажимент, при това при неизменен валутен курс. И това просто трябва да се възприеме като аксиома за българския бизнес, българските банки и за обикновения българин.“

В новата серия на евробанкнотите "евро" е изписано на три азбуки – латинската, гръцката и българската, уточни Йосиф Аврамов. Той тълкува това като готовност за страната ни да бъде приета в еврозоната.

Освен влизането ни в еврозоната, са много важни и присъединяването към шенгенското пространство и към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, отбеляза доц. Аврамов. „Това е изключително важно. Кредитният рейтинг на България ще бъде доста по-висок, ако това стане. Ще има доста повече чуждестранни инвестиции. Лихвите по кредитите ще спаднат.“

Ще има ли скок на цените?

„Голям скок на цените в България няма да има, предвид най-ниските доходи, които има българският потребител в страните от Европейския съюз. Ще има известни закръгления, естествено те ще бъдат в посока нагоре, но най-вероятно ще следваме примера на последните три страни, които се присъединиха – Литва, Латвия и Естония, където имаше закръгляване на цените в рамките на 2-3%. Хайде у нас да бъде 5-6%, но едва ли ще има скок. Дори нещо повече: на някои стоки, при които и към днешна дата са по-високи цените от редица страни в Северна, Централна и Западна Европа, е възможно да има известно, неголямо намаление на цените. Това е бялата техника, месото, млякото и млечните продукти – у нас са с по-високи цени от тези в Германия например и аз очаквам да има известни флуктуации в посока надолу“, прогнозира доц. Аврамов.

Йосиф Аврамов е на мнение, че обществото трябва да е надлежно информирано по темата.

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя кръгла маса на 26.06. на тема „Иновативни подходи за финансиране на проекти на стартъпи и МСП в индустрията в т.ч. в IT сектора чрез национални и европейски финансиращи програми за МСП“. Тя беше модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Във встъпителната си презентация Аврамов очерта перспективите за участие в европрограмите на представителите на малкия и средния бизнес и на стартъпите у нас, с акцент върху актуалните схеми през оставащите шест месеца до края на настоящия програмен период 2014-2020 г. Презентацията му беше на тема „Как финансовите инструменти преобразяват дейността на стартъпите и каква е ролята на Съвета по иновации при БТПП за разпространяването им?“.

Боян Ивков и Иван Жабински, собственици и управители на стартъпа „Елбул“, изнесоха интересна презентация на тема “Иновативни подходи при изготвянето на софтуер на зарядни станции за електромобили, прилагани от стартъпа „Елбул“. Тя бе онагледена с няколко ролбана и с видеофилм, презентиращ най-добрия софтуер за зарядни станции у нас, вече признат в развитите страни от ЕС.

Ангелина Тодорова, начело на Дирекция „Координация“ при Фонда на фондовете, изнесе доклад на тема „Нови финансиращи схеми, одобрени от Фонда на фондовете“ с акцент върху финансирането на стартъпи по ОПИК.

Д-р Людмил Дуриданов, проект мениджър на стартъпа от областта на гейминг индустрията DH Creative Lab @ НБУ, представи по нестандартен начин - под формата на игра-диалог с публиката “Магията на Орфей - 2D митологична игра или образователен подход“.

Боян Атанасов – собственик на стартъпa в областта на Финтех индустрията Zenner Trading LLC представи „Иновационна система за търговия на световните валутни борси „Форекс гамбит“- как да търгуваме валути заедно с умните пари и да бъдем винаги на правилната страна на пазара?“. Презентацията му бе онагледена с видеофилм и бе заснета изцяло от Bloomberg TV

В дискусията след форума се включиха също доц. Георги Райчевски, ГИС Трансфер център; Мария Стефанова, д-р на техническите науки, собственик на консултантска фирма „ Център за иновации и технологичен трансфер Глобъл“; Владимир Данчев, дипломат и изп.секретар на Съвета по иновации при БТПП; Даниела Пандурска, член на УС на екологична фондация „Зеленика“  и др.

 

Как трябва да изглежда националната страна на осемте номинала на бъдещите български евромонети?

Сюжетите им следва да бъдат взаимствани от българската национална история и битие

Българската роза, известна по цял свят, може да бъде на гърба на монетите от 1 или 2 евро

По време на изолацията и на извънредното положение през пролетта на 2020 г. бе написана, а в началото на лятото излезе от печат книгата „БЪЛГАРИЯ В ПРЕДДВЕРИЕТО НА ЕВРОЗОНАТА“. Германската фондация „Фридрих Еберт“, Бюро България, спонсорира издаването на електронното издание на книгата, а ограниченият печатен тираж бе издаден с помощта на Консултантски център по европейски програми „Люлин“ (КЦЕПЛ), който е под ръководството на автора.

Още през лятото на 2020 година, когато се очаква България да стане част от т. нар. „предверие към еврозоната“ - валутния механизъм ERМ 2, е наложително да започне дискусия за дизайна на сюжетите на националната ни страна на осемте купюра евромонети, които ще се емитират у нас и ще заменят монетите от един и от два български лева и 6-те кюпюра по-малки по стойност монети, подразделения на българския лев - стотинките. Сюжетите им следва да бъдат заимствани от българската национална история и битие и да се наложат като български символ, с който гражданите от голямото семейство на страните от Еврозоната ще разпознават нашата страна. По примера на други страни със славна и богата история и значителен брой културно-исторически паметници като Гърция, Италия и др., които имат значителен дял в световното културно наследство, сюжетите на българските евромонети трябва да отразяват приноса на народите, населявали в миналото българските земи, във формирането на европейската цивилизация. България е на трето място след посочените страни по брой на паметниците на културата и ето защо следва да се потърси баланс в изображенията върху бъдещите ни евромонети между ликовете на известни личности от българската история и култура, които са повод за национална гордост у всеки българин, и археологически и исторически паметници. В случай, че се възприеме подхода за национална страна на евромонетите ни да станат забележителности от огромното ни културно-историческо наследство по българските земи, то ще стане достояние на гражданите на още 19 европейски нации, използващи еврото за национална валута. По този начин косвено чрез популяризиране на сюжетите на емитираните български евромонети ще се стимулира българската туристическа индустрия в насока на т. нар. културен туризъм.

В тази връзка сюжетите на първите три номинала от 1, 2 и 5 евроцента, които ще бъдат емитирани у нас, следва да бъдат взети от значителното културно-историческо наследство на древните народи, които са населявали българските земи (траки, а също елини и римляни). Най-разпознаваемият герой от тракийския епос за средния европеец е митичният тракийски певец Орфей, който е главен герой на редица литературни произведения. Известна е легендата, че той е син на бог Дионис и неговият образ, а защо не заедно с музата му Евридика, е възможен сюжет на бъдещата ни евромонета от 1 евроцент.

На монетата от 2 евроцента са възможни няколко сюжета, които също могат да бъдат взети от историята на древните траки. Един от най-известните и същевременно безценни за нумизматите е този на тракийското племе Дерони, на който е изобразен бог Хермес, застанал прав зад два вола и надпис „Дерро“. Друг възможен сюжет, който е стоял на седем типа известни досега монети, емитирани от древните траки, е ликът на един от най-великите владетели на Одриската държава цар Севт III.

В подкрепа на предложението на автора за поставянето на роза върху националната страна на евромонетите на Република България са направените изследвания върху тракийското монетосечене по времето на Одриската династия, управлявала относително голямото Одриско царство. Открити са монети с изображение на реверса (лицевата страна на монетата) двойна брадва, над нея роза и надпис (АМА) Т(О) КО, а на аверса (обратната страна на монетата) - грозд с дръжка и следи от зрънчест кръг.

Изображения на монети, емитирани от цар Аматок, владетел на Одриското царство - най-голямото в древна Тракия

На монетата от 5 евроцента, може да бъде изобразен сюжет, характерен за монетосеченето на древногръцките градове-държави (полиси) по българското Черноморие. Един от най-значителните в икономическо и културно отношение градове в древността е Аполония (днешен Созопол). Тя е украсявана от огромна 13-метрова скулптура на бог Аполон, която е била изобразявана на повечето монети, отсечени в Аполония, както и емблемата на града - котва и рак.

 

Монетите от 10 и 20 евроцента, които ще се емитират у нас, е най-добре да са със сюжет от средновековната история на България, основавана през 681 г. Най-значителното изцяло запазено монументално художествено и архитектурно произведение от Първата българска държава е барелефът край с. Мадара (Шуменска област) - Мадарският конник.

На националната страна на евромонетите ни от 20 евроцента следва да бъдат изобразени ликовете на двамата братя равноапостоли Св. Св. Кирил и Методий.

На монетата от 50 евроцента следва да се потърси сюжет от българското монетосечене през Средновековието. Предложението на автора за сюжет за евромонетата от 50 евроцента може да послужи изображението на единствената златна монета от XIII в., отсечена през 1230 г. в чест на победата при Клокотница от Цар Иван Асен II над епирския деспот Теодор Комнин. На нея са изобразени Цар Иван Асен II (1218-1241) и Св. Димитър, който го коронясва. Тази златна монета е призната от нумизматите за първата, отсечена от български владетел (в монетарницата в Солун) и следва да се счита, че тя е първата българска монета, която поставя началото на българското монетосечене.

Второто предложение за монетата от 50 евроцента е да бъде възпроизведен по нов начин (с помощта на специализиран графичен дизайн и/или компютърна анимация) сюжетът на сребърната монета от цар Светослав Тертер (1300-1321) - първата монета, отсечена в пределите на българската държава в монетарницата в столицата ни - Търново.

Възможни варианти за сюжет на българските евромонети от 1 и 2 евро са:

1. Да бъдат потърсени сюжети сред ликовете на българските дейци на културата и преди всичко на словото, които са оставили трайна следа не само в българското, но и в европейското културно наследство. Пример в това отношение е монетата от 2 евро на Италия с лика на Данте Алигиери и испанските 10, 20 и 50 евроцента с лика на Мигел де Сервантес. В българската литература има много бележити творци, но двама от тях - Иван Вазов и Христо Ботев, се открояват далеч над останалите. Васил Левски също е личност от национална величина, достойна да бъде изобразена на евромонета.

2. Възможно е да се обмисли дали не е по-добре да се изобрази на една монета характерна забележителност от нашата страна, или конкретно произведение на изкуството, което носи българския национален дух, и същевременно са част от световното културно-историческо наследство. На евромонетите ни от 1 и 2 евро е възможно да бъдат изобразени, а част от тях вече са били избрани за сюжети на български юбилейни и възпоменателни монети, като например: базиликата „Св. София“, Боянската църква или храм-паметника „Св. Александър Невски“ в София, а също така Рилският манастир или единственият отлично запазен у нас средновековен замък „Баба Вида“ във Видин, 

3. В случай че се прецени, на някоя от евромонетите (1 (2) евро), която ще емитира нашата страна, следва да се изобрази произведение на изкуството, което е типично за България и известно далеч зад границите ни, например българската роза.