Традиционно в събитието се включват представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове

В Интер Експо Център се състоя 12-тият ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България - “The European Day of the Entrepreneur 2014”, който се провежда в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия. Организатори на събитието са Научноизследователският сектор на СУ „Св. Климент Охридски”, Представителството на Европейската комисия в България и Министерството на икономиката и енергетиката.

Съветът по иновации към БТПП се представи в рамките на инициативата в специалния панел за ролята на партньорството Акедемия-Бизнес за развитието на иновациите.

Оживена дискусия предизвика въпросът кога ще започне да функционира рисков фонд по програмите COSME и HORIZON 2020. Отбелязани бяха крайно недостатъчните средства за  ФОНД НАУЧНИ ИЗЛЕДВАНИЯ  - само 11 млн. лв., и за Националния иновационен фонд - около 10 млн. лв. За сравнение Фонд ТЮТЮН ще разполага със 150 млн.лв. В тази връзка бе подчертано, че БТПП в свои позиции по Държавния бюджет винаги е настоявала средствата за наука и иновации да се увеличат няколко пъти.

Презентации на:

Георги Гушлеков

Йосиф Аврамов

Александър Трифонов

Проф. Христо Христов

В БТПП се проведе кръгла маса на тема :”Иновациите в химическата индустрия, в това число използването на енергия от водород”. Организатор на събитието е Съветът по иновации и енергийна ефективност  и EEN при БТПП. Участваха представители на бизнеса, учени, изследователи и преподаватели от БАН и няколко университета, както и от МИЕ.

Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации, откри събитието и подчерта амбицията на Съвета да стимулира връзката наука - бизнес и взаимодействието между българската промишленост и българските учени.

Емил Коматичев, експерт в Министерството на икономиката и енергетиката, информира за предстоящ Информационен ден на Съвместното европейско предприятие „Горивни клетки” на 11 ноември в Брюксел и предостави някои разяснения в тази връзка.

Проф. Евелина Славчева от Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС) към БАН представи водородните горивни елементи като алтернатива за устойчива енергия и транспорт.

Проф. Георги Костов от университета „Асен Златарев”, Бургас представи новите насоки в синтеза и свойствата на функционализирани флуорополимери за полиелектролитни мембрани за горивни клетки. Проф. Костов наблегна на перспективите в сектора.

Проф. Павлина Долашка от Института по органична химия, БАН представи пример как от научните разработки на биологично активни компоненти се преминава към внедряване в производството.

Проф. Бранимир Банов от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН запозна участниците с литиево-йонните батерии като високо ефективен и надежден източник за съхранение на енергия.

Доц. д-р Младен Младенов от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН представи темата за алкалните никел-цинкови батерии за екологосъобразно съхранение на енергия.

След докладите участниците имаха възможност да зададат своите въпроси към лекторите, да споделят мнение и да обсъдят новостите в сектора на химическата промишленост

 

Вие търсите нови перспективи за вашето предприятие? Senior Experten Service (SES) ви подкрепя: повече от 10 хиляди  експерти в областта на услугите, търговията, занаятите и промишлеността са на ваше разположение.

Използвайте тази съкровищница от опит за:

  • подобряване на конкурентоспособността, производителността и рентабилността
  • оптимизиране на организацията и работните процеси
  • помощ при въвеждането на нови технологии
  • разширяване на предлаганите продукти и поддържане на качеството
  • модернизиране на маркетинга и пласмента
  • решаване на технически проблеми
  • създаване на нови импулси за предприятието.

SES  е немска организация за международно сътрудничество. Тя изпраща специалисти и ръководни кадри в пенсионна възраст, които безвъзмездно предоставят своите знания и опит. Посещенията на експерти от SES са безплатни за български фирми и се извършват с цел квалифициране на специалистите във фирмата на заявителя и тяхното насочване към самостоятелна работа. По правило това става едновременно с практическо решаване на остри проблеми или задачи при заявителя. Няма ограничение на броя от специалисти, ползвани от една фирма. В България са проведени повече от 1000 SES консултации от 1988 г. насам в областта на металообработването, хранително-вкусовата и текстилната промишленост, образованието, туризма, занаяти и техника, търговия и дистрибуция, обучение и квалификация, здравеопазване и социална сфера, администрация и наука.

Примери за работата на SES в България:

Текстилно предприятие в Сливен

Средноголямото предприятие успява за няколко месеца с помощта на наш експерт да преустрои производството си по REFA-методи. Един от сътрудниците на фирмата е определен за отговарящ за REFA и работи съвместно със старшия експерт. При това са направени нововъведения в производствения процес и работата е организирана на групи. Транспортът и организацията също са преустроени. В разкрояването капацитетът е бил повишен с 25%. Експертът на SES е бил 3 пъти за няколко седмици на посещение в предприятието.

Методи на инжекционно леене в Казанлък

Всъщност първоначалната задача на експерта гласяла: „Обучение на сътрудници по инжекционно леене”. На място обаче експертът установил, че в момента преместването на леярната на друго място е с приоритет.Така възникнала възможност да се промени всичко отначало. Първо са направени разпределенията на помещенията и била изработена писмена концепция. След това са изработени техническите указания за конструкцията. При второто посещение на експерта след 10 месеца е завършено успешно пускането в действие на новоинсталираните машини.

Автобусно предприятие в Пловдив

Задачата гласяла: Оптимизиране на сервизния отдел. Заедно с ръководителя на сервизния отдел експертът на SES определил процесите в сервиза: заявка на ремонтите при приемане на автобусите, като качеството на ремонтите трябвало да бъде гарантирано. Провеждане на разговори за обучение на сътрудниците с представителите на Мерцедес Бенц и Ман в България. Докато експертът е бил още в България е създаден склад за специални инструменти и те са били закупени. Доставката на резервни части е била оптимизирана чрез реорганизация и договори за сътрудничество с доставчиците.

Съветът по иновации при БТПП препоръчва използването на дългогодишния опит на професионалистите.

За да кандидатствате за SES-експерти, трябва да се обърнете към Представителя на SES за България. Попълва се Искане за експерт, което се насочва към SES в Германия. Продължителността на посещението не би трябвало да е под 21 дни, максимално престоят е ограничен до 1 месец. Възможно е да се планират следващи посещения. Разходите по пребиваването на сениор-експертите в България (нощувки, храна, местен транспорт, дневни пари в местна валута (14 лв.) се поемат от поръчителя, самолетен билет – от немската държава).

За повече информация:
Петя Милушева – Представител на SES за България
София, бул. Черни Връх 51 Б, партер
milusheva@online.bg
тел.: 0888712281, 02 862019902 8620199 БЕЗПЛАТНО  end_of_the_skype_highlighting

Източник: ИнфоБизнес

 

Визитка:
Йосиф Аврамов е магистър по финанси и кредит и e доктор по икономика. Той е утвърден финансово-инвестиционен консултант и макроикономически анализатор. Собственик и управител на няколко фирми, в т.ч. и председател на УС на Консултантски център по европейски програми „Люлин”, с профил финансово обезпечаване на инвестиционни и иновационни проекти, консултиране на европейски проекти от оперативни те програми на ЕС, Седма рамкова програма на ЕС, ХОРИЗОНТ 2020 и COSME. Член е на УС на БТПП и е съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, основан по негова инициатива. От 1996 г. е зам. председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара. Работил е като кредитен инспектор в БНБ, главен специалист по данъци и такси от населението в Министерството на финансите, главен инспектор в Централното управление на комитета, направление „Функционални дейности", като е отговарял за контрола върху финансите, кредитирането, застраховането и ценооб разуването в Централното управление на Комитета за държавен и народен контрол, началник на управле ние „Финанси и инвестиции" в Министерството на науката и висшето образование и старши съветник в Икономическата комисия на 36-то Народното събрание. Впоследствие  е нещатен експерт или сътрудник в Бюджетната или в Иномическата комисии на следващите състави на НС. Член е на редакционната колегия на списание „Ново време" и на Съюза на журналистите в България. Води лекционни курсове по финансови, банкови и финансово-контролни дисциплини и по „Европейска интеграция" в магистърски и бакалавърски програми в Стопанския факултет на Техническия университет-София и в Университета по библиотекознание и информационни технологии - София. Автор е на монографиите: „Си лата на парите"; „Банков контрол"; „Корпоративни финанси",; „Еврото - утрешните ни пари”, „Пари, Кредит, Банки”; „Теория и история на парите и кредита”; „Митнически и данъчен контрол” и др., както и на стотици статии и публикации в реномирани научни списания и в периодичния печат. Последната му книга е „Възможности и подходи за развитие на публично-частното партньорство", издадена през  2014 г.

Г-н Аврамов, кое провокира създаването на Съвета по иновации към БТПП?

Важността на иновациите за развитието на конкурентна икономика. ЕС прие нова стратегия за развитие, основана на иновациите. България е на едно от последните места в ЕС по размера на средствата заделяни за развитие на иновациите. По данни на НСИ, 0.57 % от БВП са за иновации,като преобладаващата част са инвестиции от частния сектор. Съгласно Лисабонската стратегия до 2020 г, в ЕС трябва да се заделят до 2% от БВП, а съгласно Стратегията България 2020 се предвижда до 1.5% от нашия БВП , да се заделя за иновации. През изминалата – 2013 г. за първи път след промените от държавния бюджет се заделиха 20 млн. лв. за иновации. Около 10 млн.лв. се разходваха, чрез Националния иновационен фонд (НИФ) и се насочиха през механизма на Седма конкурсна сесия на НИФ, в която бяха одобрени 52 проекта. Другите средства се разходваха също за иновативни инициативи, като: за участието на България в европейската платформа за IT технологии ЕКСЕЛ бяха заделени 1 млн. евро, за участие на български фирми в бизнес инкубатор в щата Калифорния, САЩ, за младежката иновационна програма Техностарс и др. Съвета организира кръгли маси( над 10), информационни дни за възможностите за финансиране на иновативни дейности, семинари…

Работите по създаване на онлайн Иновационна борса. Каква е целта ви?

Целта е да се ускори процеса по въвеждане на иновативни идеи и разработки в практиката. Ще се презентират иновационни проекти, за да се намерят инвеститори, да се осигури създаването на нови иновативни предприятия, с участието и на самите иноватори(изобретатели). Ще се набират индивидуални и колективни дарения, на принципа на известните сайтове, популярни в САЩ - КИКСТАРТАРТЕР или Интерлоджио. Ще се търсят и намират допирни точки между представители на бизнеса и науката, с оглед внедряване на научните постижения в индустрията; възраждане на научно-развойната дейност(НРД) в предприятията. Преди промяната у нас, всяко Държавно стопанско обединение, а и по-големите предприятия имаха научно-развойно звено, база за развитие и внедряване, секции за промишлен инженеринг и т.н. И сега в развитите страни има такива звена в индустриалните предприятия? Това е пътят за развитие на иновативна икономика и целта на Съвета по иновации при БТПП е, тези изключително полезни структури да намерят място отново в българската индустрия.

Въпрос: Изпратихте пакет с предложения към предишното правителство относно Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020

В Съвета обсъдихме състоянието на дейностите за стимулиране на растежа и стигнахме до извода, че не всички инвестиции в научни изследвания и иновации са еднакво ефективни, от гледна точка на въздействието върху растежа. Интелигентната специализация предполага, че страната ни трябва да избере ограничен брой приоритети въз основа на своите силни страни, международната си специализация и сравнителни предимства, които имат най-голям потенциал да постигнат трайно въздействие. Надяваме се, че част от предложенията ни са взети предвид при последната й редакция.

Стартирахте Второто издание на конкурса за иновативен проект и иновативно предприятие. Пилотното издание на конкурсите предизвика голям интерес сред българските фирми. Какви са очакванията ви сега?

Интересът към пилотното издание на конкурса бе голям, което е показателно за важността на иновациите за развитие на икономиката. Призьорите бяха излъчени в голяма конкуренция и на база на критерии за оценка, отчитащи оригиналността на идеите, методите, икономическата ефективност от реализацията и приноса към опазването на околната среда. Номинациите за второто издание на Конкурса вече са в ход и всеки от вашите читатели може да се запознае с условията за участие на сайта на Съвета http://inovacii.eu и ако отговаря на критериите, има възможност да се номинира, срокът за заявления е до 31.10. 2014 г.

Наскоро БТПП сключи договор за партньорство с Българска банка за развитие (ББР), очаквате ли реални резултати в подобряване достъпа на МСП до финансиране за развойна и научно-изследователска дейности?

Очаквам от ББР да включат фирми на БТПП в тяхната партньорска програма и с участие на техен представител в комисията за оценка на проектите, да подкрепят нашият конкурс за иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие.

На пазара вече е последната ви книга „Възможности и подходи за развитие на публично-частното партньорство". Какви са възможностите на малките предприемачи за участие в такива партньорства?

Много големи, но все още са слабо използвани. Законът за ПЧП е недостатъчно добре разработен и надявам се, да се доусъвършенства от следващото НС.

Интервюто е на Славка Хинкова

Предприемач www.bgpredpriemach.com

 

В БТПП се проведе Информационен ден за кандидатстване по проекти за Малки и средни предприятия (МСП ) по програма Хоризонт 2020, Европейския институт за иновации и технологии - Будапеща, INNOVFIN и Съвместното предприятие (СП) ЕКСЕЛ, създадено на 05 юни 2014 г. в Брюксел.
 
Събитието се организира от Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП. При официалното откриване на форума Съпредседателят на Съвета – Йосиф Аврамов информира за възложено изготвяне на платформа за Иновационна борса и са изпратени покани за второто издание на конкурсите за „Най-успешна иновативна фирма” и „Най- добър иновативен проект” за 2014 г.
 
Презентация за новите финансови инструменти за подпомагане на научно - изследователската и развойна дейност на МСП от фондовете на ЕС (InnovFin) бе представена от Йосиф Аврамов. Представени бяха проектите по Хоризонт 2020 и отчет за първите 6 месеца на 2014 г.
 
Отправени бяха отново поканите за иницииране на публично-частни партньорства към седем инустриални предприятия, в т.ч. МСП, обявени на 9 юли 2014 г.. За повече информация ТУК.
 
Веселин Дробенов, мениджър проекти в Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, запозна участниците с възможностите за финансиране, които KIC Innoenergy към Европейски институт за иновации и технологии предоставя за 2014 г.
 
Акцент във форума бе поставен и върху възможностите за финансиране на научни и иновативни проекти за МСП, които предоставя Съвместното предприятие ECSEL, създадено да финансира проекти от IT сектора. ( Лекция на проф. Румен Николов, ръководител Катедра „Компютърни науки“ при УНИБИТ)
Прочети още...