den11den21

   Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП, съвместно с Централно управление на Банка ДСК, организира информационен ден  „Нови кредитни продукти и гаранционни схеми за малките и средните предприятия на Банка ДСК“. Той бе проведен в съответствие с Рамковото споразумение за сътрудничество между Палатата и Банка ДСК, сключено през този месец.

Прочети още...

thumb main sgrada123111СИРТ подготви писмо-позиция на БТПП по отношение на публично-частното партньорство с оглед на използването му за реализация на иноваационни проекти.
При обсъждане на проекта на Закона за публично-частното партньорство  Българската търговско-промишлена палата  изрази сериозни резерви относно реализацията на акта, които след влизане в сила на Закона и на Правилника за неговото прилагане, се потвърдиха.

Прочети още...

Уважаеми госпожи и господа,
 
Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката организира национален семинар - рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“. Чрез модерирана дискусия ще се акцентира върху възможностите за съвместни проекти между научната общност и бизнеса в национални и европейски програми и инициативи. Ще бъдат представени основните програми и инструменти за финансиране като:

Прочети още...

thumb main inovWEBБТПП проведе анкетно допитване по електронен път сред членовете на Палатата, вкл. браншови организации за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите.
Според членовете на БТПП основните причини за неосъществяването на иновации са несигурността в икономически план и липсата на финансиране,  тежестта на административните процедури при ОП Конкурентоспособност, която финансира иновативни проекти, както и липсата на квалифицирани кадри. Спрямо 2013 г. не се наблюдава промяна на ситуацията, освен, че се появява с еднаква тежест липсата на квалифицирани кадри, които да създават или да внедряват иновативни решения.

Прочети още...

AVRAMOV2

Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП, съвместно с Министерство на икономиката проведоха в Палатата ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за кандидатстване по проекти по ХОРИЗОНТ 2020 и по-конкретно за запознаване с процедурите за кандидатстване по програмите на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2” (Брюксел), в което България участва от  2014 г.

Прочети още...