Перспективите пред развитието на иновациите в сферата на защитата на правата по интелектуалната собственост и на компютърните иновативни системи в Университета за национално и световно стопанство бяха представени на кръгла маса в БТПП. Тя бе организирана от Съвета по иновации при БТПП съвместно с Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС,  Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”  и Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС.

Кръглата маса бе открита и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Приветствие от името на ректора на УНСС направи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Център за компютърни иновативни системи на УНСС.  

Встъпителната презентация „Политика по интелектуална собственост на университетите. Ролята на интелектуалната собственост за технологичния трансфер“ бе изнесена от  проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС; директор на Офиса за трансфер на технологии към Центъра за компетентност в областта на Големите данни. Коментар по темата, както и пояснения на въпросите на участниците в събитието предостави Анастасия Величкова, държавен експерт в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни“ при Патентното ведомство на Р България.

Обстойна презентация направи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов на тема: „Представяне на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”. В нея той поясни какви са целите и задачите на този Център, създаден неотдавна по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Последната лекция бе на проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". Тя представи научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”.

В последвалата дискусия се включиха: акад. Никола Съботинов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и бивш председател на БАН, доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер център, доц. Стефан Кереков от Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, доц. Тодор Гюров, зам.-директор на Института по информационни и комуникационни технологии при БАН, Бойко Трендафилов от „Силикон Тех“ ООД, Ангел Ангелов, член на Съвета по иновации и др.