avr 1avr 21  Съветът по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) към БТПП и Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в света в подкрепа на бизнеса, организираха семинар на тема: „Финансови инструменти и нови възможности за подкрепа на иновативни фирми чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Програма ХОРИЗОНТ 2020“.
  Калин Маринов, зам.-гл. директор на ГД „Европейски фондове”, Министерство на икономиката запозна участниците с основните приоритетни области на ОП “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, актуалните схеми, насочени към иновативни фирми, и основните параметри на отворените процедури. Специално внимание бе обърнато на платформата на сайта на Министерство на икономиката, където фирмите могат да отправят конкретни въпроси, свързани с условията за кандидатстване.

  Проф. Румен Николов, ръководител катедра „Компютърни науки“ в УНИБИТ, представи възможностите за кандидатстване по проекти по направлението за МСП в „Хоризонт 2020“. Вниманието на участниците беше насочено към финансиране отвъд националното, като например Инструмента за МСП (Програма Хоризонт 2020). Детайлите около кандидатстването по гореспоменатия инструмент, както и неговите три фази на подкрепа на пазарно ориентирани иновации на МСП презентира Беата Папазова. Подробно бяха обсъдени практически казуси, условия за кандидатстване и критерии за оценка на проектните предложения.
  Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и развитие на технологиите,  представи основните функции на „Центъра за технологичен трансфер“ при СИРТ, след което фокусът се измести върху Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – фокусиране на политиката за иновации и актуални процедури към ОП „Иновации и конкурентоспособност“.  Доц. д-р Георги Райчевски, програмен мениджър в „ГИС Трансфер Център“, запозна присъстващите с тематичните области и предвидените възможности за иновативни фирми.
  В края на семинара експерт от EEN към БТПП запозна присъстващите с услугата „Оценката на иновационен капацитет чрез инструмента IMP3rove“. Създаването на инструмента е инициирано от Европейската комисия и е насочен към подобряване на цялостното представяне на фирмите по отношение на управлението на иновации. Оценката придобива все по-голяма популярност в световен мащаб, като тя има добавена стойност за фирмите, кандидатстващи по Инструмента за МСП.

Презентации от събитието:

1. Калин Мринов - първа, втора, трета
2. Проф. Румен Николов - тук
3. Беата Папазова - тук
4. Явор Русинов - тук
5. Йосиф Аврамов - тук
6. Доц. д-р Георги Райчевски - тук
7. Христина Шотекова - тук

За повече информация: Европейски иновационен и информационен център, тел. 02/8117 515, 525, e-mail: een@bcci.bg