Във връзка с писмо на председателя на БТПП до г-н Томислав Дончев относно непровеждане на сесии на НИФ и на ФНИ през 2015 г. БТПП се получи слледния отговор от г-жа Геновева Жечева, изп.директор на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието и науката: 

Писмо отговор - тук.

 
ЙОСИФ АВРАМОВ